Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting februari 2019 3


1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker


  • Naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle
  • Postadres: Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
  • E-mail: info@kloosterzwolle.nl


De Stichting wenst goed om te gaan met de privacy van de bezoekers en huurders van het

Klooster. De geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in

overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel,

hoe lang ze worden opgeslagen en wat uw rechten zijn.


Foto’s


Op de website, in de nieuwsbrief, in het programmaboekje kunnen foto’s staan van

(parochie)activiteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld. Hier is dan sprake

van een persoonsgegeven. Als er foto’s worden gemaakt, wordt dit van te voren aangekondigd

met de mededeling dat deze gebruikt kan worden voor een publicatie. Als u dit niet wilt, dan

kunt u dit aangeven bij de fotograaf dan wel doorgeven via bovengenoemd e-mail adres.


2. Bezoekers Programmateam


Wij bieden u de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte

opgave van persoonlijke gegevens.


Voor aanmelding via de website wordt gevraagd het volgende in te vullen: keuze programma,

en mailadres.


Wij wijzen u hierbij ook op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets

aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen bij de receptie van het

Klooster.


Als wij in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we

daarmee zorgvuldig om.


3. Andere belanghebbenden (huurders, opdrachtgevers, klanten, dienstverleners)


Naast bezoekers -en huurdersgegevens beheren we gegevens van zakelijke relaties.

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

  • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst;
  • de overeengekomen dienst uit te (laten) voeren of een dienst te leveren;
  • u te informeren over plannen, activiteiten en nieuwsberichten te delen.


4. Hoe kunt u zich afmelden voor de informatie e-mails?


De nieuwsbrieven willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt en zich daar ook actief

voor heeft aangemeld. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden via een e-mail aan

redactie@kloosterzwolle.nl.


Privacyverklaring Stichting

Dominicanenklooster Zwolle

Klooster Zwolle

Privacyverklaring Stichting februari 2019 3


5. Welke bewaartermijn hanteren wij?


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig

is dan wel wat wettelijk is voorgeschreven.

Als u gedurende 5 jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van

ons heeft afgenomen, worden uw gegevens verwijderd.

Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw

gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.


6. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?


Wij delen uw gegevens in principe niet met derden behalve als dat nodig is voor de dienst of als

de wet zegt dat het moet. Indien gegevens door derden worden verwerkt worden altijd

verwerkers- dan wel samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat

zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden.


7. Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?


Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of

onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op

beveiligde servers.


8. Wat zijn uw rechten?


U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze

te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


9. Klachtrecht


  • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de directie van de Stichting. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
  • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
  • Indien de directie het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:


Autoriteit Persoonsgegevens

T.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG