Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting februari 2019 3

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

  • Naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle
  • Postadres: Assendorperdijk 8, 8012 EH Zwolle
  • E-mail: info@dominicanenzwolle.nl

De Stichting wenst goed om te gaan met de privacy van de bezoekers en huurders van het Klooster. De geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel, hoe lang ze worden opgeslagen en wat uw rechten zijn.

Foto’s

Op de website, in de nieuwsbrief, in het programmaboekje kunnen foto’s staan van (parochie)activiteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld. Hier is dan sprake van een persoonsgegeven. Als er foto’s worden gemaakt, wordt dit van te voren aangekondigd met de mededeling dat deze gebruikt kan worden voor een publicatie. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit aangeven bij de fotograaf dan wel doorgeven via bovengenoemd e-mailadres.

2. Bezoekers Programma

Wij bieden u de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens. Voor aanmelding via de website wordt gevraagd het volgende in te vullen: keuze programma, en mailadres. Wij wijzen u hierbij ook op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen bij de receptie van het Klooster.

Als wij in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om.

3. Andere belanghebbenden (huurders, opdrachtgevers, klanten, dienstverleners)

Naast bezoekers -en huurdersgegevens beheren we gegevens van zakelijke relaties.

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

  • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst;
  • de overeengekomen dienst uit te (laten) voeren of een dienst te leveren;
  • u te informeren over plannen, activiteiten en nieuwsberichten te delen.

4. Hoe kunt u zich afmelden voor de informatie e-mails?

De nieuwsbrieven willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt en zich daar ook actief voor heeft aangemeld. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden via een e-mail aan info@dominicanenzwolle.nl

Privacyverklaring Stichting Dominicanenklooster Zwolle Klooster Zwolle Privacyverklaring Stichting februari 2019 3

5. Welke bewaartermijn hanteren wij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is dan wel wat wettelijk is voorgeschreven. Als u gedurende 5 jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen, worden uw gegevens verwijderd. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

6. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw gegevens in principe niet met derden behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat het moet. Indien gegevens door derden worden verwerkt worden altijd verwerkers- dan wel samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden.

7. Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische  beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

9. Klachtrecht

  • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de directie van de Stichting. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
  • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
  • Indien de directie het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

T.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG