Organisatie

Organisatie

Organisatiestructuur

Het Dominicanenklooster Zwolle kent verschillende entiteiten die innig verbonden zijn:

 • De communiteit met op dit moment 4 broeders
 • Het bezield wonen met op dit moment 6 bewoners (incl. 4 broeders)
 • Het rectoraat St. Thomas van Aquino met zo'n 1.750 parochianen
 • Het programma waarin de dominicaanse presentie in Zwolle vorm krijgt voor vele honderden bewoners van Zwolle en omstreken

Dit alles wordt bestuurlijk, organisatorisch en financieel mogelijk gemaakt door Stichting Dominicanenklooster Zwolle (SDZ). Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, maar kan dit niet alleen doen. Het Kloosterteam (4 leden) zorgt dagelijks voor mooie vieringen, goede pastorale gesprekken, een inspirerend programma en ondersteuning van het bezield wonen. Meer dan 300 vrijwilligers dragen hieraan bij. Tot slot ondersteunt het Kloosterbureau bestuur, medewerkers en vrijwilligers met facilitaire zaken, communicatie, parochieadministratie, financiële administratie enz.

Het verantwoordelijkhedenschema vindt u hier.

Eind 2021 is het Dominicanenklooster Zwolle door de Orde van de dominicanen in Nederland verkocht aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). HMO zal het klooster verduurzamen en geschikt maken voor bewoning en kantoor. Dit alles betekent dat SDZ niet meer verantwoordelijk is voor exploitatie en onderhoud van het klooster. Ze kan zich nu volledig richten op de dominicaanse presentie in Zwolle.

Privacy

Hier vindt u de privacyverklaringen van kerk en stichting:

Privacyverklaring Dominicanenkerk

Privacyverklaring Stichting

AVG voor vrijwilligers

ANBI en financiële verantwoording

Stichting Dominicanenklooster Zwolle

KvK: 41025112
RSIN:804071913

In het voorjaar van 2016 hebben het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en de Stuurgroep van het Rectoraat St.Thomas van Aquino besloten hun tijdelijke samenwerkingsverband, zoals dat zijn beslag had gekregen in de Personele Unie, om te vormen tot één gezamenlijk Stichtingsbestuur. Een en ander is in september 2016 vastgelegd bij notariële akte.

Uit de notariële akte van september 2016:

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle.
 2. Zij is gevestigd in Zwolle.
 3. De stichting is op acht en twintig november negentienhonderd vier en negentig voor onbepaalde tijd opgericht.
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Zwolle, onder nummer 41025112. Het KvK-nummer van het rectoraat is 74859803.

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en doen uitvoeren van dominicaanse activiteiten in en vanuit Zwolle en al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting zal daartoe bestaande gemeenschapsvormen ondersteunen en nieuwe vormen en activiteiten doen initiëren en ontplooien dan wel ondersteunen, die de dominicaanse aanwezigheid kunnen dragen.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 3. het scheppen van materiële en immateriële voorwaarden, waaronder samenwerking met het rectoraat van de kerk van het dominicanenkloostercomplex te Zwolle, hierna te noemen: het rectoraat;
 4. alle andere wettige middelen, waaronder het beheren van het kloostercomplex van de dominicanen in Zwolle, daartoe ter beschikking gesteld door de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen.
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4 - Bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Leden van het bestuur 

René Dinklo OP, rector
Gert-Jan Walgemoed, voorzitter
Heleen van Balen, secretaris
Ad Marijs, penningmeester
Maikel van Vilsteren, algemeen bestuurslid
André van Montfort, algemeen bestuurslid

Bankrekeningnummers

St. Dominicanenklooster Zwolle inz. Rectoraat: NL06 INGB 0001 0589 58
St. Dominicanenklooster Zwolle inz. Diaconie: NL11 INGB 0000 3910 23
St. Dominicanenklooster Zwolle inz. Programma: NL14 INGB 0000 8286 33
Stichting DominicanenkloosterZwolle: NL87 INGB 0007 2361 09

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Voorlopig resultaat 2022 en begroting 2023

Jaarverslag 2022

Resultaat 2023 en begroting 2024

Jaarverslag 2023