Lessons

Lessons

Hier vind je de lezingen. Om papier te besparen zijn die niet afgedrukt in de orden van dienst. Juist deze teksten zijn niet afgedrukt, omdat ze in het Nederlands gelezen worden en daarom voor de meeste mensen ook zonder boekje te volgen zijn.

Bekijk de orde van dienst hier als PDF.

 

First lesson / Eerste lezing:
1 Johannes 4,7-12

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Second lesson / Tweede lezing;
Jesaja 11,1-3a.4.6-9

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de Eeuwige zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de Eeuwige.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Third lesson / Derde lezing:
'Nachtpsalm'

Er is een aarde die openspert
haar nachtelijk zwart ravijn
en daarin lijf en ziel verbergt
totdat zij niet meer zijn

Er is een nacht die jou onthaalt
en liefdevol begroet
en die je eeuwig rusten laat,
je hand, je ziel, je voet

Van God zit iets in jou en mij,
in aarde en nachtgewemel,
jouw ziel is hij, zijn wereld ben jij
en jij verlicht zijn hemel

Jon Fosse (vert. Marianne Molenaar), Liter 109 (2023), p. 42

 

Fourth lesson / Vierde lezing:
Jesaja 9,1.5-6

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De Eeuwige van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Fifth lesson / Vijfde lezing:
Lucas 1,26-35.38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Sixth lesson / Zesde lezing:
Lucas 2,1.3-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Seventh lesson / Zevende lezing:
Lucas 2,8-16

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Eighth lesson / Achtste lezing:
Matteüs 2,1-4.13-17

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

De magiërs volgden de ster naar Betlehem en aanbaden het kind. Nadat de magiërs vertrokken waren uit Betlehem, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

 

Ninth lesson / Negende lezing:
'Vigilie'

Er is geen eind: wat al geweest is komt weer langs
komt straks weer langs: maar uitgerekt: en dan
en dan: en dan opnieuw: er komt geen einde aan

aan het begin en dan: er is altijd weer dan
en weer geboren worden: een ontstaan en dan:
de nacht die draait en in de dag verandert

in volle glorie en opnieuw: er komt geen einde aan:
de zegen van en dan en weer van voor af aan:
het onbeperkte jawoord van de aanvang

begint hardnekkig weer van voor af aan: en dan
komt het oneindig nawoord dat ontmantelt
tot alles opkomt weer van voor af aan

Malachi Black (vert. Menno van der Beek), Quarantaine (2012)

 

Om dit Festival of Lessons and Carols mogelijk te maken, is het
Dominicanenklooster afhankelijk van giften. U kunt bijdragen door uw geld te geven in de collecte bij de uitgang of via onderstaande QR-code. Richtbedrag: € 5,- à € 10,-.

Hartelijk dank!

NL14 INGB 0000 8286 33 t.n.v. St. Dominicanenklooster Zwolle inz. Programma, onder vermelding van ‘Festival’.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@dominicanenzwolle.nl of henkvogel@dominicanenzwolle.nl