ANBI

ANBI

ANBI Stichting

In het voorjaar van 2016 hebben het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en de Stuurgroep van het Rectoraat St.Thomas van Aquino besloten hun tijdelijke samenwerkingsverband, zoals dat zijn beslag had gekregen in de Personele Unie, om te vormen tot één gezamenlijk Stichtingsbestuur. Een en ander is in september 2016 vastgelegd bij notariële akte.

Uit de notariële akte van september 2016:

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Dominicanenklooster Zwolle.
  2. Zij is gevestigd in Zwolle.
  3. De stichting is op acht en twintig november negentienhonderd vier en negentig voor onbepaalde tijd opgericht.
  4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Zwolle, onder nummer 41025112. Het KvK-nummer van het rectoraat is 74859803.

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en doen uitvoeren van dominicaanse activiteiten in en vanuit Zwolle en al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting zal daartoe bestaande gemeenschapsvormen ondersteunen en nieuwe vormen en activiteiten doen initiëren en ontplooien dan wel ondersteunen, die de dominicaanse aanwezigheid kunnen dragen.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  3. het scheppen van materiële en immateriële voorwaarden, waaronder samenwerking met het rectoraat van de kerk van het dominicanenkloostercomplex te Zwolle, hierna te noemen: het rectoraat;
  4. alle andere wettige middelen, waaronder het beheren van het kloostercomplex van de dominicanen in Zwolle, daartoe ter beschikking gesteld door de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen.
  5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4 - Bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Leden van het bestuur 

Jan Laan OP, rector
Gert-Jan Walgemoed, voorzitter
Ad Marijs, secretaris
Huub Tuin, penningmeester
Anneke Grunder, algemeen bestuurlid
Maikel van Vilsteren, algemeen bestuurlid

Bankrekeningnummer Stichting Dominicanenklooster Zwolle

Het bankrekeningnummer is NL87INGB0007236109.

Jaarrekening 2020